Referat Generalforsamling 2018

02 Nov 2022

.

Den 25. oktober 2018 kl. 18:00 afholdtes generalforsamling i Club28.
Dagsordenen var som følger:


1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Henning B. Schmidt som blev valgt. Henning takkede for valget og gennemgik proceduren for indkaldelsen til generalforsamlingen, samt dagsordnen.


2. Bestyrelsens beretning
- ved Michael Pedersen, læs beretningen her


3. Regnskab
- ved Frank Lund, ingen uventede indtægter eller udgifter, et overskud for 2018 på 7.429,49 kr. og passiver for 29.663,40 efter 2018 sæsonen.


4. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen blev genvalgt.


5. Indkomne forslag
a. Fra bestyrelsen – Vi har i bestyrelsen talt om at spredningen i vores starttider ofte gør at de
der spiller oftest ved 14-tiden og de der spiller oftest 15:30 sjældent ser hinanden på
almindelige torsdage og kun på spisetorsdage. Det synes vi egentlig er ærgerligt og der
kunne være mulighed for at øge samværet i C28 ved at have én fælles starttid. Grundet de
arbejdsramte foreslår bestyrelsen at samle alle vore starttider til eksempelvis 15:15 el.lign.
Bestyrelsen er i gang med at kigge på mulighederne for at lave startlister eller grupper af
starttider, så man bedre ved ca. hvornår man skal være klar.

Henning B. Schmidt foreslog bestyrelsen at bede om generalforsamlingens input til forslaget. Da vedtægterne siger at bestyrelsen fastlægger turneringsprogrammet i Club28 vil en eventuel vedtagelse af dette forslag medføre at vi kun kan spille på det præcise tidspunkt. Bestyrelsen tog Hennings forslag til sig og bad dermed generalforsamlingen om input til ovenstående. Generelt set var stemningen hos generalforsamlingen at man er glad for fleksibiliteten i Club28 og det at have to sæt starttider gør at man selv kan bestemme om man vil/kan spille tidligt eller sent. Derudover vil der være en planlægningsmæssig opgave forbundet med en samlet start, da der vil gå meget tid fra trækningen til sidste start, såfremt der ikke laves startlister eller lign. Nogle af de der oftest spiller kl. 14 nævner at de har mulighed for at spille senere og vil måske gøre brug af dette i 2019 sæsonen. Bestyrelsen besluttede at droppe forslaget og dermed vedholde to grupper af starttider.


b. Fra Tom Mansfeldt – Det bør kun være muligt at deltage i matchen og dermed få point og
præmie såfremt man deltager i lodtrækningen på det fastsatte tidspunkt. Der er mulighed
for at få dispensation hos et bestyrelsesmedlem 5 gange om året, så der eksempelvis kan
spille tidligere eller senere, såfremt man er forhindret grundet arbejde eller lignende.

De overordnede kommentarer til dette punkt var:

  • Det bliver for stift og ikke særlig fleksibelt at man ikke kan spørge om hjælp hos et andet medlem hvis man bliver presset ift. at nå en given gruppe af starttider.
  • Vi bør spille sammen i Club 28 hvilket er årsagen til at vi har en klub og man bør ikke have en "klub i klubben i klubben", med medlemmer der fast spiller sammen.
  • Det vil være lidt for firkantet og administrativt tungt at holde styr på hvem der har fået dispensation.

Meningerne var delte og emnet blev belyst fra mange forskellige sider. I sidste ende blev der stemt om forslaget og resultatet var at forslaget blev forkastet.
Bestyrelsen vil nu i turneringsbestemmelserne indføre beslutningen om den ønskede fleksibilitet, samt kravet om at deltage i lodtrækningen på spisetorsdage, sådan så der i det mindste ikke er tvivl om hvad der gældende praksis også for nye medlemmer.

6. Eventuelt
a. Udflugter – I år havde vi en god udflugt til Kaj Lykke, dog kun med 22 deltagere, og
overnatningstur til Lübker der desværre blev aflyst. Skal Club 28 fortsat have udflugter
bliver vi nød til at finde et format der er opbakning til så vi bruger tiden fornuftigt. Vi vil
gerne arrangere udflugter, men vi vil gerne have opbakningen når det skal gennemføres.
Dette har været et tema i noget tid så kom gerne med input til hvordan vi laver et
arrangement som DU vil deltage i.

Bestyrelsen blev opfordret til at fortsætte med at arrangere udflugter og gerne weekendudflugter, start i det små og se om det ikke bliver muligt at få flere med over tid.
Derudover blev det foreslået at gøre som på company days, med mulighed for at mødes eksempelvis efter middag i en anden klub, spille 18 huller og derefter spise aftensmad sammen.
Bestyrelsen vil tage disse forslag med i overvejelserne for næste sæsons program.

b. Klaus Raabjerg - Anders Hertel Jørgensen har bedt mig om at foreslå at vi kunne spille en 9 hullers turnering i ydersæsonen til de der ikke kan nå at starte så tidligt som det er tilfældet i eksempelvis oktober.

Forslaget blev velmodtaget og bestyrelsen vil planlægge dette med ind i programmet for næste år.

c. Elis Kastrup - Kunne vi ikke skrive ud om uformelle starttider til vintergolf til de interesserede?

Bestyrelsen sender information ud så folk kan melde sig på starttider til vintergolf. Der bliver ikke reserveret tider, men folk skal selv melde sig på golfbox.